FINAL YEAR PG SCHOLARS RESULT LIST 2010-11 BATCH

Sl NoNameREG NOSUBJECTRESULT
1Dr Rathod Satish Deepak10AP126PANCHA KARMAFAIL
2Dr Prashant Kabbur10AP127PANCHA KARMAFAIL
3Dr Ankalagi Jyoti10AP128PANCHA KARMAPASS
4Dr Vinay Sharma10AP129PANCHA KARMAPASS
5Dr Narendra Gurav10AP130PANCHA KARMAPASS
6Dr Ravi Gurav10AD126DRAVYA GUNAFAIL
7Dr Ahire Prithil Balasaheb10AD127DRAVYA GUNAFAIL
8Dr Murunni Rekha10AD128DRAVYA GUNAPASS
9Dr Pushpa Kusugur10AD129DRAVYA GUNAFAIL
10Dr C Devaraj10AD130DRAVYA GUNAFAIL
11Dr Rishu Kumar Sharma10AT126SHALYA TANTRAPASS
12Dr Yadav Santosh Badriprasad10AT127SHALYA TANTRAPASS
13Dr Prashantkumar10AT130SHALYA TANTRAPASS